Typy klientov v jazykovom koučovaní

Dalo by sa povedať, že koučovací prístup je možné využívať vo výučbe cudzieho jazyka pre všetkých bez ohľadu na vek a úroveň pokročilosti. “Čistý” jazykový koučing je však vhodný najmä pre dospelých alebo vyspelých tínedžerov, ktorí už disponujú skúsenosťami, z ktorých môžu čerpať (nemusí však ísť nutne o skúsenosť s učením sa cudzieho jazyka). 

Všeobecne ide o nasledovné typy klientov:

  • Pripravujúci sa na skúšky

Hneď od začiatku majú jednoznačne stanovený cieľ. Na koučingových stretnutiach pracujeme na určení jednotlivých krokov, ktoré povedú k jeho dosiahnutiu, ako aj nachádzaniu vhodných zdrojov a stratégií učenia. Veľmi dôležitou súčasťou koučingu sú techniky zvládania stresu v skúškovej situácii. 

  • Zaneprázdnení

Manažéri, podnikatelia, rodičia, ktorí sú natoľko vyťažení, že na štúdium jazyka už neostáva čas. Koučing pomáha vytvoriť si prehľad a získať kontrolu nad množstvom aktivít a povinností, určiť priority a nachádzať možnosti, ako týmto prioritám venovať dostatok času a energie. 

  • Demotivovaní a prokrastinujúci

Opadla prvotná motivácia a nadšenie, ktoré sú časté na začiatku štúdia. Všetko, čo je nové, je prirodzene atraktívne, ale vytvoriť si dlhodobý zdravý návyk je už druhá vec. Častokrát to skúšajú s novým jazykom, no situácia sa opakuje, motivácia časom zoslabne. Na stretnutiach pracujeme práve na stratégiách, ako si motiváciu opätovne obnovovať a vytvoriť si dlhodobo udržateľné návyky. 

  • Dlhodobo stagnujúci

Najčastejšie ide o študentov, ktorí už nebenefitujú z tradičných jazykových kurzov. Dlhodobo stagnujú na jednej úrovni a nevedia, ako sa posunúť ďalej. Majú pocit, že sa dokola učia to isté, ale napriek tomu robia stále tie isté chyby, ktoré ich brzdia. Jazykový koučing pomáha odhaliť skryté vzorce, ktorými človek bojkotuje vlastný progres, a zároveň spôsob, ako ich nasmerovať vpred. 

  • Zablokovaní

Študenti, ktorí majú isté zručnosti zvládnuté, no v iných, najčastejšie v rozprávaní, sa necítia komfortne. Strach komunikovať vždy niekde pramení, no čo je najdôležitejšie, jazykový kouč verí tomu, že každý študent ho dokáže prekonať. Na stretnutiach pracuje s klientom rešpektujúcim spôsobom tak, aby postupne objavoval jemu vlastné mechanizmy, ako bloky odstrániť. 

  • Všetci ostatní 🙂

Jazykový koučing je vhodný pre všetkých dospelých študentov cudzích jazykov, pre ktorých je ich štúdium prioritou, a to bez ohľadu na úroveň znalostí. Veľmi efektívne pomáha nastaviť si realistické a merateľné ciele, preskúmať aktuálne možnosti, zvoliť vhodnú stratégiu učenia (či už ide o samoštúdium alebo výučbu s lektorom), prekonávať prekážky a pravidelne vyhodnocovať pokroky. Jazykový kouč v tomto procese študenta sprevádza a neustále reflektuje na to, akým smerom sa študent uberá a nakoľko to vedie k dosiahnutiu jeho cieľov. 

Autor: Mgr. Jana Grežová, Jazyková škola VAGeS, www.vages.sk