Vízia

Vízia AJŠ SR

Vytvoriť spoločnú kariérnu cestu a systém ďalšieho rozvoja vzdelávania učiteľov a lektorov cudzích jazykov a implementovať tento systém do jazykových škôl na Slovensku.

Poslanie AJŠ SR

  • Orientovať zákazníka v procese výberu kvalitnej jazykovej školy,
  • Vytvoriť sieť TOP subjektov v oblasti jazykového vzdelávania, ktoré v partnerstve rozvíjajú jazykové vzdelávanie u nás na Slovensku,
  • Vylepšovať kapacity jazykových škôl, najmä v oblasti strategického rozvoja, organizačného riadenia, leadershipu, kvality vzdelávania, internacionalizácie, rovnosti a inklúzie, kvalitatívnych a cielených aktivít pre špecifické skupiny.

Špecifické ciele AJŠ SR

  • Zvýšiť kvalitu jazykového vzdelávania,
  • Rozvíjať medzinárodnú spoluprácu škôl a firiem za účelom implementácie najnovších poznatkov z oblasti jazykového vzdelávania,
  • Rozvíjať, šíriť a zdieľať výsledky aktuálneho vývoja v jazykovom vzdelávaní s cieľovými skupinami (metodickými centrami, spoločnosťami, školami, učiteľmi, lektormi, firmami a podnikateľskou obcou),
  • Propagovať podnikanie vo vzdelávaní za účelom transformácie tradičných jazykových škôl na finančne samostatné, rastúce a živé obchodné jednotky.

Strategické ciele AJŠ SR pre roky 2020-2025

V rámci dlhodobého rozvoja a udržateľného rastu v AJŠ SR máme za cieľ vytvoriť funkčný, udržateľný a efektívny systém ďalšieho vzdelávania učiteľov a lektorov. Toto všetko za účelom zvýšenia ich (učiteľov a lektorov) a našej (jazykových škôl) konkurencieschopnosti a kvality poskytovaného jazykového vzdelávania na Slovensku. V rámci daného systému ďalšieho vzdelávania máme za cieľ definovať rozvojové fázy učiteľov a lektorov cudzích jazykov vychádzajúcich z ich kvalifikácie, skúseností a dosiahnutých výsledkov.