ASOCIÁCIA JAZYKOVÝCH ŠKOL SLOVENSKEJ REPUBLIKY (AJŠ SR) ETICKÝ KÓDEX

Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Etický kódex vydáva Asociácia jazykových škôl Slovenskej republiky v súlade so schválenými stanovami. Účelom Etického kódexu je napomôcť tomu, aby jazykové školy spĺňali etické hľadiská.

Etický kódex AJŠ SR vychádza z etických princípov zodpovednosti, čestnosti, rešpektovania ľudskej dôstojnosti a tolerancie.

Článok 2
PÔSOBNOSŤ KÓDEXU

Členovia AJŠ SR akceptujú Etický kódex a zaväzujú sa, že budú vo svojej činnosti prihliadať na ustanovenia kódexu.
Etický kódex upravuje požiadavky nad rámec právnej regulácie Slovenskej republiky, ktorá je primárne záväzná.

Článok 3
ETICKÝ KÓDEX

  1. Dobrovoľnosť a spoločné hodnoty: Všetky subjekty v Asociácii jazykových škôl SR sú združené na základe ich slobodnej vôle a zdieľajú spoločné hodnoty, pričom nosnou z nich je etické poskytovanie kvalitných jazykových kurzov.
  2. Práca s informáciami: Každá členská jazyková škola sa pri spoločnom smerovaní odvetvia dostáva k informáciam o svojich konkurentoch. Tieto informácie nie sú nikdy zneužité na vytváranie konkurenčnej výhody a prospechárstva ktoroukoľvek školou a prirodzene je dodržiavaná mlčanlivosť zo strany všetkých subjektov.
  3. Poskytovanie kvalitného vzdelávania: Služby, ktoré sú ponúkané (vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov), sú poskytované s odbornou starostlivosťou, metodickým prístupom a na takej kvalitatívnej úrovni, ktorá zabezpečí progres každého študenta.
  4. Tolerancia voči odlišnostiam: Každá jazyková škola má slobodné právo aplikovať akýkoľvek typ metódy, ktorej funkčnosť je preukázateľná a nie je mienená ako rýchly nástroj získania klientov. Členské jazykové školy plne tolerujú rozličnosť prístupov k výučbe cudzieho jazyka.
  5. Združovanie kvalitných lektorov: Lektori pracujúci pre členské jazykové školy sú vyberaní na základe odborných a praktických zručností, ich skúsenosti sú pravdivé a preukázateľné. Všetci lektori prechádzajú metodickým tréningom a sú pedagogicky vedení zo strany manažmentu školy.
  6. Čestnosť a transparentnosť inšpekcie: Každá členská škola je povinná prechádzať pravidelnou inšpekciou zo strany asociácie. Táto inšpekcia je nestranná, transparentná a jej výsledky sú objektívne. V prípade člena, ktorý po inšpekcii nesplní podmienky pre vstup do asociácie, sú všetky získané informácie uchované iba pre potreby asociácie a podliehajú mlčanlivosti.
  7. Zákaz diskriminácie: Každá inštitúcia, ktorá prejaví záujem o vstup do Asociácie jazykových škôl SR, bude posudzovaná objektívne, bez ohľadu na lokalitu, veľkosť, metódu, pôvod, národnosť, alebo pohlavie lektorov a manažmentu.
  8. Etika podnikania: Všetky subjekty v asociácii sú zároveň aj konkurenčnými subjektmi. Z toho dôvodu sa pri spoločnom podnikaní zaväzujú dodržiavať základné pravidlá a etiku podnikania.

Článok 4
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Schválené členskou schôdzou v Bratislave.