Podmienky partnerstva

 a prijímací proces do Asociácie jazykových škôl SR

Status „Partner Asociácie“ rozširuje platformu jazykových škôl o spoločnosti, organizácie, univerzity a inštitúcie, ktoré nepôsobia ako jazykové školy.  Cieľom je asociáciu obohatiť a zároveň umožniť širšej odbornej komunite zapájať sa do aktivít rozvíjajúcich jazykové vzdelávanie na Slovensku.

Partnerom môže byť len subjekt, ktorý nepôsobí ako jazyková škola na území SR. Pre jazykové školy je určené členstvo v AJŠ SR.

 

Základné podmienky pre partnerov vyplývajúce zo Stanov AJŠ:

 1. Partnerom Asociácie sa môže stať každý subjekt, ktorý má záujem spolupracovať s členmi a zaplatil partnerský príspevok. Tento je stanovený podľa aktuálnych podmienok AJŠ (1500 EURO / rok 2023).
 2. Partner Asociácie sa stotožňuje s poslaním a stanovami AJŠ.
 3. Partner Asociácie má právo zúčastniť sa rokovania Členské schôdze bez hlasovacieho práva a propagovať svoje služby pre členov Asociácie, a to po dohode s Predsedníctvom.

AJŠ ponúka partnerom v rámci plateného partnerstva tieto výhody:

 • získanie kontaktov členské siete AJŠ a možnosť nadviazania obchodných aktivít s členmi AJŠ,
 • prístup k pravidelným informáciám z diania v Asociácii formou newsletteru AJŠ,
 • možnosť účasti a prezentácie na zasadnutiach AJŠ – po dohovore s predsedníctvom,
 • možnosť propagácie v rámci aktivít AJŠ,
 • možnosť sa prezentovať formou prezentačného stánku na medzinárodnej konferencii ELTFORUM
 • možnosť spolupodieľať sa na činnosti AJŠ po dohode s predsedníctvom.

AJŠ ponúka partnerským organizáciám – podmienky pre partnerov AJŠ:

 1. Propagáciu na materiáloch AJŠ.
 2. Propagáciu na AJŠ webe v partnerskej sekcii. Súčasťou prezentácie je krátka anotácia spoločnosti a priamy vstup na web partnerskej spoločnosti. Ďalej potom umiestnenia loga spoločnosti.
 3. Možnosť rozoslanie newslettera – 2x ročne na všetkých členov AJŠ.
 4. Možnosť zúčastniť sa členskej schôdze AJŠ – prednáška / seminár cca na 15min v rámci programu rokovania schôdze – 1x ročne. Alebo možnosť umiestnenia informačného stánku v predsieni, mimo rokovania AJŠ. Všetko po dohovore s Predsedníctvom.
 5. Stánok na medzinárodnej konferencii ELTFORUM.

Postup prijímania partnera AJŠ:

 1. Záujemca o partnerstvo vyplní a podpíše prihlášku.
 2. Záujemca o partnerstvo svojím podpisom na prihláške prehlasuje, že súhlasí s predbežne navrhnutými podmienkami partnerstva Asociácie jazykových škôl SR ďalej, že prehlasuje pravdivosť uvedených údajov.
 3. Záujemca o partnerstvo zašle prihlášku na email daniel.bacik@plusacademia.sk.
 4. Na základe osobného stretnutia so zástupcom AJŠ alebo e-mailom budú dohodnuté prípadné individuálne úpravy.
 5. Po uhradení príspevku má partner právo využívať všetky výhody partnera Asociácie.

Partnership conditions and the admission process to the Association of Slovak Language Schools

The „Partner Association“ status extends the language school platform to include companies, organizations, universities and non-language schools. The aim is to enrich the association and at the same time enable the wider professional community to participate in activities developing language education in Slovakia.

A partner may only be a subject that does not operate as a language school in the territory of the Slovak Republic. Language schools may become members of the AJŠ SR.

 

Basic conditions for partners resulting from AJŠ Articles of Association:

 1. Any entity wishing to cooperate with members and pay a partnership contribution may become a partner of the Association. This is set according to the current AJS conditions (1500 EURO / year 2023).
 2. The partner of the Association agrees with the mission and statutes of the AJŠ.
 3. The Partner of the Association has the right to attend the session of the Members‘ Meeting without voting rights and to promote its services to the members of the Association, in agreement with the Presidency.

AJŠ offers partners the following benefits in a paid partnership:

 • obtaining contacts with the AJŠ network and the possibility of establishing business activities with AJŠ members,
 • access to regular information from the Association in the form of an AJŠ newsletter,
 • possibility to participate and present at AJS meetings – in agreement with the Presidency,
 • promotion at AJS activities,
 • the possibility of presenting itself in the form of a presentation stand at the international conference ELTFORUM
 • the possibility to participate in the activities of the AJS in agreement with the Presidency.

AJŠ offers partner organizations – conditions for AJŠ partners:

 1. Promotion on AJŠ materials.
 2. Promotion on the AJŠ website in the partner section. The presentation includes a short annotation of the company and direct access to the partner’s website. Furthermore, the placement of the company logo.
 3. Possibility to send a newsletter – twice a year to all AJŠ members.
 4. Possibility to attend the AJŠ Membership Meeting – lecture / seminar for approx. 15 minutes or the possibility of placing an information stand in the hall, outside of the AJS meetings. Everything after agreement with the Presidency.
 5. Stand at the international conference ELTFORUM.

The admission process:

 1. Applicants for partnership shall complete and sign the application form.
 2. By signing the application, the applicant for partnership declares that he / she agrees with the pre-proposed conditions of partnership of the Association of Language Schools of the Slovak Republic further that he / she declares the truthfulness of the stated data.
 3. Applicants for partnership will send the application form to daniel.bacik@plusacademia.sk.
 4. Possible individual adjustments will be agreed upon personal meeting with the AJS representative or by e-mail.
 5. Upon payment of the contribution, the Partner has the right to use all the benefits of the Association’s Partner.