Čo je koučing a čo je jazykový koučing?

Wikipédia definuje koučing ako “spôsob podpory rozvoja schopností a zručností jednotlivcov i skupín”. Podľa definície International Coaching Federation je koučovanie partnerstvo s klientom v rozhovore, ktorý provokuje myšlienky a inšpiruje človeka maximalizovať svoj osobný a pracovný potenciál. Ide o “cielené uvoľňovanie a posilňovanie rozvojového potenciálu človeka”. 

“Kouč pomocou otázok podnecuje premýšľanie človeka, čím mu pomáha jasnejšie si uvedomovať súvislosti, zvyšovať svoju vnútornú angažovanosť a zdokonaľovať sa. Využíva pritom vnútornú motiváciu človeka. Pomáha premeniť vedomosti človeka pomocou nadobudnutých skúseností na zručnosti, ktoré mu pomáhajú v práci, pri zlepšovaní výkonu práce, ale aj v osobnom živote.”

Na týchto základoch je postavený aj jazykový koučing, ktorý aplikuje všeobecné princípy a modely koučovania na oblasť jazykového vzdelávania. Na Slovensku jazykový koučing zatiaľ nepatrí medzi všeobecne známe prístupy vo sfére výučby jazykov, avšak dostáva sa mu stále viac a viac pozornosti, nakoľko reflektuje na špecifické potreby študentov, ktoré nie sú napĺňané štandardným spôsobom výučby. 

Tradičné jazykové kurzy sú zamerané na rozvoj slovnej zásoby, gramatiky a komunikačných zručností v cudzom jazyku, čo sú základné a veľmi dôležité aspekty osvojovania jazyka. Pre viditeľný progres však nestačí venovať sa štúdiu 2-3 hodiny týždenne počas lekcií, a následne pri vypracovávaní domácich úloh. Čo s tými zvyšnými bdelými 110 hodinami, ktoré máme k dispozícii? Ako vtesnať jazykové aktivity do našich zaneprázdnených životov? A ako to urobiť tak, aby to malo zmysel, a zároveň to bolo dlhodobo udržateľné z hľadiska životného štýlu jednotlivca? Jazykový koučing poskytuje študentovi podporu práve v tejto oblasti. 

„Ľudia často vravia, že motivácia nevydrží dlho. Nuž, ani kúpeľ nevydrží dlho; preto sa odporúča dávať si ho denne.“ Zig Ziglar

Štúdium akéhokoľvek jazyka je celoživotný proces a keď si toto uvedomíme, umožní nám to prejsť z módu „štúdia jazyka“ do módu „života v jazyku“. Prestaneme jazyk vnímať ako cieľ, ale ako prostriedok pre svoj osobnostný a profesijný rast, rozvoj schopností a záujmov. Výsledkom je transformácia študenta na aktívneho používateľa jazyka. Jazykový koučing zároveň napomáha študentovi nastaviť vlastné jazykové ciele, zbaviť sa nesprávnych domnienok, ktoré ho obmedzujú v ich dosahovaní, zhodnotiť vlastné možnosti a zdroje, prekonávať prekážky, opätovne nachádzať motiváciu k štúdiu a objavovať stratégie učenia, ktoré mu najviac vyhovujú. Taktiež umožňuje pripraviť sa na výzvy a nástrahy spojené s používaním cudzieho jazyka v bežnom živote alebo vo firemnom prostredí

Autor: Mgr. Jana Grežová, Jazyková škola VAGeS, www.vages.sk