mini_pic_1.jpg


Ako sa stať členom

Členstvo je otvorené všetkým subjektom poskytujúcim jazykové vzdelávanie na území Slovenskej republiky, ktoré spĺňajú kritériá členstva bližšie špecifikované v stanovách asociácie. Podmienkou členstva je úspešné absolvovanie inšpekcie zameranej na hodnotenie kvality vzdelávania, odborného a technického zabezpečenia výučby a kvalifikovanosti lektorského tímu a vedenia.
viac »

mini_pic_2.jpg


Výhody členstva

Patriť medzi najkvalitnejších dodávateľov prináša veľa reálnych výhod. Avšak taktiež zodpovednosti – najmä voči klientom. Ak sa akákoľvek jazyková škola rozhodne požiadať o členstvo a prejde inšpekciou, získa najmä status kvalitnej inštitúcie, ktorá dokáže 100%-ne plniť požiadavky a očakávania svojich klientov.
viac »

LOGO PROLAND CAP.png


Our project ProlantCap enhances the professional development of foreign language teachers and trainers. It´s goal is to create a structured career path for foreign language teachers and trainers, who are not within the traditional educational environment and to develop 2 industry specific language training programmes (one for the automotive industry and one for tourism), using CLIL methodology.
viac »

 

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

§ 1
Názov, právna forma a sídlo asociácie

 1. Vzdelávacie subjekty bez rozdielu zriaďovateľa zaoberajúce sa výučbou jazykov, ktoré sa zúčastnili ustanovujúcej schôdze (ďalej len „riadni členovia“ v zmysle § 4 odst. 1), sa rozhodli v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb., v platnom znení, založiť toto občianske združenie (ďalej len „asociácia“).
 2. Názov občianskeho združenia je „Asociácia jazykových škôl Slovenskej republiky“ a používaná skratka názvu: AJŠ SR.

  V zahraničnom styku používa asociácia anglický ekvivalent názvu: Association of Language schools in Slovak Republic / Používaná skratka názvu: AJS SR.
 3. Sídlo asociácie: Baštová 7, 811 03 Bratislava.

§ 2
Predmet činnosti

 1. Predmetom činnosti sú:  

  1.1 vytvorenie platformy pre vzájomnú komunikáciu medzi subjektmi pôsobiacimi v oblasti jazykového vzdelávania,

  1.2 štandardizácia noriem pre hodnotenie kvality poskytovaného jazykového vzdelávania na trhu Slovenskej republiky,

  1.3 pôsobenie v prospech spoločných záujmov asociácie a zastupovanie spoločných záujmov členov voči tretím osobám,

  1.4 sprostredkovávanie a udržiavanie stykov s inými profesnými organizáciami a združeniami v oblasti jazykového vzdelávania, orgánmi štátnej správy a samosprávy,

  1.5 podpora výmeny informácií na národnej a medzinárodnej úrovni,

  1.6 propagačná činnosť v oblasti jazykového vzdelávania,

  1.7 organizácia a realizácia školiacich kurzov, seminárov a konferencií za účelom výmeny skúseností a odborných materiálov,

  1.8 dôraz na profesionalitu členov asociácie a nimi poskytovaných služieb v súlade s prijatými dokumentmi asociácie,

  1.9 podnikateľská a obchodná činnosť súvisiaca so zabezpečením predmetu činnosti,

  1.10 združovanie prostriedkov a činností členov združenia za účelom napĺňania predmetu činnosti asociácie,

  1.11 podpora a propagácia v tlači a ostatných masmédiách,

  1.12 sledovanie a pripomienkovanie legislatívnych noriem týkajúcich sa jazykového vzdelávania.

§ 3
Príjmy a hospodárenie asociácie

 1. Hospodárenie asociácie sa spravuje rozpočtom schváleným Členskou schôdzou AJŠ SR a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Príjmy asociácie sú tvorené najmä zo vstupných členských príspevkov, ročných členských príspevkov, príjmami z činností pri plnení cieľov asociácie, darmi od fyzických i právnických osôb, dotáciami a grantami od právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia a príjmami z činností podľa § 2 stanov.
 3. Členovia asociácie nemôžu požadovať z rozpočtu asociácie úhradu ich nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s prácou ich zástupcov v orgánoch asociácie, v prípadných odborných skupinách, alebo s účasťou na členských schôdzach. Členovia asociácie nemôžu požadovať počas trvania svojho členstva vrátenie nimi zaplatených vstupných členských príspevkov a ročných členských príspevkov.
 4. O spôsobe zabezpečenia zdrojov v prípade, že rozpočet bol prekročený, alebo o spôsobe použitia zostatku v prípade nevyčerpania rozpočtových zdrojov v danom rozpočtovom období, ako aj o využití vytvoreného zisku, rozhoduje členská schôdza vrámci schvaľovania hospodárenia za uplynulé rozpočtové obdobie a schválenia rozpočtu na ďalšie obdobie.
 5. Prostriedky asociácie možno poskytnúť len na realizáciu cieľov asociácie uvedených v článku 2 týchto stanov. Prostriedky možno poskytnúť na materiálno-technické zabezpečenie činnosti asociácie, na odmeňovanie pracovníkov a na úhradu vynaložených nákladov pri zabezpečovaní činností združenia.
 6. Majetok asociácie musí byť spravovaný v súlade so zásadami riadneho hospodárenia v zmysle platných predpisov.
 7. Rozpočtové obdobie je spravidla kalendárny rok, pokiaľ členská schôdza neschváli rozpočet asociácie na iné obdobie.

§ 4
Vznik a zánik členstva

 1. Členom asociácie sa môže stať fyzická alebo právnická osoba:
  a) so sídlom v Slovenskej republike,

  b) ktorej činnosť je v súlade so záujmami a cieľmi združenia,

  c) ktorá pôsobí v oblasti jazykového vzdelávania, alebo je jej činnosť spätá s výučbou jazykov,

  d) ktorá spĺňa kvalitatívne podmienky členstva preverené inšpekciou asociácie,

  e) ktorej členstvo bolo schválené členskou schôdzou.
 2. Na členstvo v združení nie je právny nárok.
 3. Žiadosť o členstvo, podpísaná štatutárnym orgánom, musí byť podaná písomne. Súčasťou žiadosti musí byť tiež vyhlásenie, že nový člen bude dodržiavať stanovy asociácie, oficiálne prijaté smernice členskou schôdzou a že všetky údaje uvedené v žiadosti sú úplné a pravdivé. Spolu so žiadosťou musí žiadateľ zaplatiť vstupný členský príspevok a poplatok za vstupnú inšpekciu. Výšku oboch poplatkov schvaľuje členská schôdza.
 4. Členstvo vzniká dňom uvedeným v rozhodnutí členskej schôdze o prijatí za člena asociácie. Členská schôdza rozhodne o prijatí/neprijatí za člena na najbližšej členskej schôdzi po obdržaní správy o vykonanej inšpekcii.
 5. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí za člena asociácie oznámi písomne žiadateľovi o členstvo správna rada asociácie.
 6. V prípade, že členstvo žiadateľa nebude členskou schôdzou schválené, je správna rada povinná bez zbytočného odkladu zaplatený vstupný členský príspevok žiadateľovi vrátiť.
 7. Členstvo v asociácii zaniká:
  a) Vystúpením člena z asociácie písomne oznámenom správnej rade. Členstvo zaniká dňom, ktorý je uvedený v oznámení o vystúpení z asociácie, najskôr však 1 mesiac po poslednom dni v mesiaci, kedy bolo oznámenie doručené na adresu sídla asociácie. Správna rada je oprávnená túto lehotu skrátiť.

  b) Vylúčením člena z asociácie na základe rozhodnutia členskej schôdze asociácie z dôvodov závažného porušenia stanov asociácie. Návrh na vylúčenie člena asociácie členskej schôdzi je v tomto prípade oprávnený podať ktorýkoľvek člen asociácie, alebo predstavenstvo asociácie, alebo dozorná rada. Návrh na vylúčenie člena asociácie musí byť písomne odôvodnený. Predstavenstvo je povinné takúto žiadosť zaradiť do programu najbližšej členskej schôdze. Členstvo zaniká ku dňu uvedenému v rozhodnutí členskej schôdze o vylúčení člena z asociácie,

  c) úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,

  d) zánikom združenia.
 8. Členovi, ktorému zanikne členstvo v asociácii, nevzniká nárok na vrátenie členského príspevku. V prípade, že asociácia eviduje voči členovi, ktorého členstvo zaniká, pohľadávky (napríklad nezaplatený ročný členský príspevok), stávajú sa tieto splatnými najneskôr ku dňu zániku jeho členstva.
 9. Členská schôdza môže na základe osobitných zásluh vymenovať čestných členov asociácie, ktorí budú oslobodení od platenia poplatkov a príspevkov. Títo sú od platenia poplatkov a príspevkov oslobodení. 

§ 5
Práva a povinnosti členov

Člen má právo najmä:

a) podieľať sa na činnosti asociácie,

b) voliť a byť volený do orgánov asociácie,

c) obracať sa na orgány asociácie s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,

d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov asociácie.


Člen má povinnosti najmä:

a) dodržiavať stanovy asociácie,

b) plniť uznesenia orgánov asociácie,

c) zodpovedne vykonávať zverené funkcie v súlade so záujmami členov a cieľmi asociácie,

d) aktívne sa podieľať na činnosti asociácie,

e) platiť riadne a včas členské príspevky,

f) neposkytovať tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu členskej schôdze, resp. predstavenstva asociácie akékoľvek informácie alebo údaje získané zo strany asociácie,

g) bez zbytočného odkladu oznámiť predstavenstvu všetky zmeny údajov, vedených asociáciou v rozsahu platnej prihlášky.

§ 6
Orgány

Orgánmi asociácie sú:

a)   členská schôdza,

b)   predstavenstvo,

c)   dozorná rada.

§ 7
Členská schôdza

 1. Členská schôdza je najvyšším orgánom asociácie. Členskej schôdze sa zúčastňujú riadni alebo čestní členovia osobne (u právnických osôb prostredníctvom štatutárneho orgánu), alebo na základe plnej moci. Plná moc musí byť písomná a musí v prípade zastupovania riadnych členov odznieť na výkon práv riadneho člena na príslušnej členskej schôdzi s uvedením dátumu a miesta jej konania.
 2. Každý riadny člen sa môže na základe udelenia písomnej plnej moci nechať zastupovať iným členom asociácie, avšak jeden člen asociácie smie zastupovať vždy len jedného člena.
 3. Členská schôdza sa koná najmenej raz ročne, najneskôr však do 31.marca každého kalendárneho roku. Do jej pôsobnosti patrí:
  3.1 voľba a odvolanie členov predstavenstva,

  3.2 voľba a odvolanie členov dozornej rady,

  3.3 rozhodnutie o prijatí a vylúčení členov asociácie,

  3.4 prerokovanie správy predstavenstva o činnosti asociácie,

  3.5 prerokovanie správy dozornej rady o činnosti a hospodárení asociácie,

  3.6 rozhodnutie o uložení sankcie členovi asociácie,

  3.7 schválenie ročnej účtovnej uzávierky a schválenie čerpania finančných prostriedkov,

  3.8 stanovenie členských príspevkov,

  3.9 rozhodnutia o zmenách a doplnení stanov, podmienok členstva v asociácii, etických pravidiel a smernice pre predstavenstvo, schválenie programu a finančného rozpočtu na ďalšie obdobie,

  3.10 zaväzovať predstavenstvo asociácie na plnenie konkrétnych úloh,

  3.11 rozhodnúť o zániku združenia a majetkovoprávnom vysporiadaní s tým spojeným,

  3.12 rozhodnutia o ďalších záležitostiach, ktoré si vyhradí vo svojom uznesení.
 4. Členskú schôdzu zvoláva predstavenstvo. Predstavenstvo je povinné zvolať členskú schôdzu, ak o jej zvolanie písomne požiada najmenej desať riadnych členov s uvedením účelu a dôvodu jej zvolania. Ak predstavenstvo túto členskú schôdzu nezvolá, bez zbytočného odkladu po doručení takejto žiadosti, sú riadni členovia oprávnení zvolať ju sami.
 5. Členov preukázateľne pozýva na členskú schôdzu predstavenstvo minimálne 14 dní pred jej konaním písomne a s uvedením programu schôdze. Spolu s pozvánkou musia byť členom doručené aj materiály, na základe ktorých sa bude rozhodovať na členskej schôdzi, resp. ktoré majú súvis s programom rokovania členskej schôdze. Najmenej osem týždňov pred výročnou členskou schôdzou vyrozumie preukázateľne predstavenstvo riadnych členov o termíne konania a pritom oznámi predpokladané body schôdze. Lehoty uvedené v tomto odstavci sa počítajú odo dňa, kedy bola pozvánka na členskú schôdzu riadnemu členovi doručená.
 6. Návrhy, ktoré majú byť na členskej schôdzi prerokované, musia byť za účelom prijatia do programu rokovania členskej schôdze písomne oznámené predstavenstvu najmenej 14 dní pred dátumom jej konania. O návrhoch, ktoré budú podané neskôr a nie sú teda v programe rokovania, je možné rokovať a rozhodovať, pokiaľ je ich zaradenie do programu na členskej schôdzi schválené aspoň 2/3 hlasov všetkých riadnych členov.
 7. Všetky rozhodnutia členskej schôdze, pokiaľ tieto stanovy neurčujú inak, sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých prítomných riadnych členov, pričom schôdza je uznášaniaschopná vtedy, ak je prítomných aspoň 50 % všetkých riadnych členov. Ak nie je členská schôdza do jednej hodiny od jej otvorenia schopná uznášania, zvolá predstavenstvo náhradnú členskú schôdzu s rovnakým programom rokovania, tak aby sa konala najmenej dva dni a najdlhšie 14 dní od dátumu konania pôvodnej členskej schôdze. Takto zvolaná členská schôdza je schopná uznášania bez ohľadu na počet prítomných riadnych členov asociácie.
 8. Členovia asociácie môžu prijímať rozhodnutia, ktoré patria do kompetencie rozhodovania členskej schôdze aj mimo schôdze. Takéto rozhodovanie sa nazýva hlasovanie „per rollam“. Písomný návrh uznesenia predkladá priamo, doručením doručovateľom, faxom, alebo elektronickou poštou členom asociácie na vyjadrenie predstavenstvo, alebo ho predkladajú spolu aspoň desiati členovia asociácie. Návrh sa predkladá spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie. Písomné vyjadrenie k takémuto návrhu uznesenia sa doručuje priamo, prostredníctvom doručovateľa, faxu, alebo elektronickou poštou v lehote určenej v písomnom návrhu uznesenia na adresu sídla asociácie. Lehota na doručenie nemôže byť kratšia ako 7 a dlhšia ako 21 dní, pričom sa počíta deň odoslania. Ak sa člen asociácie nevyjadrí v určenej lehote k navrhovanému uzneseniu, platí, že s navrhovaným uznesením súhlasí. Predstavenstvo po ukončení celej procedúry oznámi každému členovi asociácie, písomne, priamo, doručením doručovateľom, faxom, alebo elektronickou poštou výsledky hlasovania. Väčšina potrebná pre prijatie takto navrhovaného uznesenia sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým členom asociácie.
 9. Voľby orgánov, ako aj všetky ostatné voľby, sú tajné, pokiaľ prítomní riadni členovia jednohlasne nerozhodnú inak.
 10. Členskú schôdzu otvára poverený člen predstavenstva, ktorý nechá hlasovať o voľbe predsedu členskej schôdze a zapisovateľa. Po ich voľbe riadi členskú schôdzu jej predseda. Predseda zaistí vyhotovenie prezenčnej listiny riadnych členov a čestných členov, prípadne tiež hostí. Z konania členskej schôdze sa vyhotovuje zápis, ktorý podpisuje predseda členskej schôdze a zapisovateľ.

§8
Hlasovacie právo

 1. Každému riadnemu členovi prináleží jeden hlas.
 2. Čestným členom hlasovacie právo neprináleží.

§ 9
Predstavenstvo

 1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom asociácie voleným členskou schôdzou a skladá sa z fyzických osôb navrhnutých riadnymi členmi asociácie. Predstavenstvo má 5 členov. Predstavenstvo zodpovedá členom asociácie, reprezentovaným členskou schôdzou, za činnosť a finančné hospodárenie asociácie. S príspevkami členov asociácie je predstavenstvo povinné nakladať so starostlivosťou riadneho hospodára vrámci plánu čerpania finančných prostriedkov asociácie, schváleného členskou schôdzou.
 2. Predstavenstvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov svojich členov.
 3. Členov predstavenstva volí na dobu dvoch rokov členská schôdza. Opätovná voľba je možná. Členovia predstavenstva zastávajú svoju funkciu až do nových volieb. Ak odstúpi člen predstavenstva písomne behom svojho funkčného obdobia, alebo ak je v priebehu odvolaný, potom sa na najbližšej členskej schôdzi uskutočnia doplňovacie voľby. Za každého riadneho člena môže byť v predstavenstve iba 1 zástupca.
 4. Predstavenstvo rozhoduje vo všetkých záležitostiach v období medzi členskými schôdzami. V neodkladných záležitostiach, ktoré sú vyhradené členskej schôdzi, môže predstavenstvo zaistiť rozhodnutie jednotlivých členov per rollam primerane ust. § 7 odst. 8 týchto stanov.
 5. Predstavenstvo zasadá najmenej raz za dva mesiace. V prípade potreby zasadá predstavenstvo kedykoľvek na písomný návrh ktoréhokoľvek člena predstavenstva. Zo zasadania predstavenstva sa vyhotovuje zápis, ktorý podpisuje predseda predstavenstva a zapisovateľ.
 6. Predstavenstvo menuje predsedu asociácie, ktorý riadi a organizuje bežnú činnosť asociácie a je oprávnený za asociáciu konať, ak pre konkrétny prípad nerozhodne predstavenstvo inak. Predsedom môže byť menovaný člen predstavenstva, alebo iná predstavenstvom určená osoba. Pokiaľ je predsedom vymenovaný člen predstavenstva, je toto vymenovanie platné po dobu členstva v predstavenstve a predseda zostáva zároveň členom štatutárneho orgánu asociácie s hlasovacím právom pri rozhodovaní predstavenstva. Pokiaľ predseda nie je členom predstavenstva, nie je považovaný za člena štatutárneho orgánu asociácie, nemá hlasovacie právo pri rozhodovaní predstavenstva a je menovaný na dobu určitú, najviac na dva roky. Opakované menovanie predsedu je možné. Predseda je zodpovedný predstavenstvu asociácie a môže byť predstavenstvom asociácie odvolaný. Menom asociácie koná jej predseda, alebo ním písomne poverený člen predstavenstva, a to každý samostatne. Pokiaľ sa na konanie vyžaduje písomná forma, podpisujú sa tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu asociácie pripojí svoj podpis spoločne predseda, alebo ním písomne poverený člen, a ďalší člen predstavenstva. Do pôsobnosti predsedu predstavenstva patrí:
  a) predsedať zasadnutiu predstavenstva, ak je na ňom prítomný,
  b) vykonávať ďalšie úlohy a činnosti stanovené týmito stanovami, ostatnými oficiálne prijatými dokumentmi a smernicami, členskou schôdzou a rozhodnutím predstavenstva.
 7. O odmene členov predstavenstva a predsedu rozhoduje členská schôdza. Ďalšie práva a povinnosti členov predstavenstva môžu byť upravené smernicami pre členov predstavenstva, ktoré je oprávnená vydávať a meniť členská schôdza.
 8. Členovia predstavenstva sú povinní zachovávať mlčanlivosť ohľadom všetkých oznámení, o ktorých sa služobne dozvedeli a ktoré sú podľa povahy dôverné, alebo ako dôverné výslovne označené, a to i po tom, čo z orgánov asociácie odišli. Týka sa to zvlášť informácií, ktoré tvoria predmet obchodného tajomstva jednotlivých členov asociácie. Pokiaľ by ich zavinením došlo k úniku informácií takého druhu, zodpovedajú za spôsobenú škodu členom asociácie, ktorých poškodili.

§ 10
Dozorná rada

 1. Dozorná rada je kontrolným orgánom asociácie voleným členskou schôdzou a skladá sa z fyzických osôb navrhnutých riadnymi členmi asociácie. Dozorná rada má troch členov.
 2. Dozorná rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov svojich členov.
 3. Dozorná rada robí kontrolu účtovných dokladov a vedenia účtovníctva z hľadiska vecného a formálneho.
 4. Členovia dozornej rady sú volení členskou schôdzou na obdobie dvoch rokov. Opätovná voľba je možná.
 5. Na zistené nedostatky je dozorná rada povinná bezodkladne upozorniť predstavenstvo asociácie. Pokiaľ predstavenstvo nevykoná nápravu, je dozorná rada povinná upozorniť členskú schôdzu. V takom prípade je dozorná rada oprávnená členskú schôdzu zvolať.
 6. Člen dozornej rady nesmie byť členom predstavenstva asociácie.
 7. Dozorná rada raz ročne overí predstavenstvom zostavenú ročnú účtovnú uzávierku, opatrí ju doložkou o jej overení a vyhotoví správu o hospodárení asociácie pre predstavenstvo a členskú schôdzu.
 8. Na členov dozornej rady sa vzťahujú v plnom rozsahu ustanovenia § 9, odst. 8 týchto stanov.

§ 11
Odborné výbory

Za účelom plnenia úloh asociácie sú zriadené odborné výbory. Výbory nemajú právnu subjektivitu. Úlohy a poslanie výborov:

 1. Odborné výbory riešia odbornú problematiku asociácie a úlohy vyplývajúce z členstva v medzinárodných organizáciách.
 2. Zakladanie, rušenie a zloženie výborov prináleží predstavenstvu. Zakladanie sa realizuje podľa vecných hľadísk, pričom predstavenstvo zohľadňuje návrhy.
 3. Každý odborný výbor volí zo svojich radov predsedu a jedného podpredsedu na dobu troch rokov. Opätovné zvolenie je možné. Zvolenie predsedu a podpredsedu odborného výboru podlieha následnému schváleniu predstavenstvom.
 4. Odborné výbory zvolávajú ich predsedovia. Predstavenstvo môže od predsedu požadovať zvolanie odborného výboru.
 5. Predstavenstvo je oprávnené vyslať na zasadnutie odborných výborov jedného člena predstavenstva, aby sa zúčastnil s poradným hlasom. Predstavenstvo je pravidelne pozývané na všetky zasadania výborov.
 6. Odborné výbory rozhodujú jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa návrh považuje za zamietnutý.
 7. Odborné výbory postupujú svoje uznesenia a návrhy predstavenstvu. Predstavenstvo môže prizvať predsedu odborného výboru k rokovaniu predstavenstva.
 8. Členovia odborných výborov vykonávajú prácu pre asociáciu ako čestnú funkciu.
 9. Na členov odborných výborov sa vzťahujú v plnom rozsahu ustanovenia § 9, odst. 8 týchto stanov.

§ 12
Ročné vyúčtovanie

 1. Predstavenstvo je povinné viesť účtovníctvo v súlade so všeobecne platnými predpismi a zodpovedá za úplnosť, preukázateľnosť a správnosť účtovníctva asociácie.
 2. Za každé účtovné obdobie (kalendárny rok) zostavuje predstavenstvo ročnú účtovnú uzávierku a rozpočet a predkladá ich so správou dozornej rady riadnej členskej schôdzi na schválenie.

§ 13
Zrušenie asociácie a naloženie s likvidačným zostatkom

 1. O zrušení asociácie rozhoduje za týmto účelom zvlášť a preukázateľne zvolaná členská schôdza 3/4 väčšinou hlasov prítomných riadnych členov, pričom musí byť prítomných 75 % všetkých riadnych členov.
 2. Likvidáciu asociácie uskutoční likvidátor, menovaný členskou schôdzou, spôsobom uvedeným v ods.1, pričom rovnakým spôsobom rozhodne členská schôdza i o naložení s likvidačným zostatkom.
 3. Zánik asociácie oznámi členská schôdza do 15 dní príslušnému ministerstvu. 

§14
Záverečné ustanovenia

 1. Toto znenie stanov bolo prijaté na základe rozhodnutia členskej schôdze, konanej dňa ............................. 2010.
 2. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia členskou schôdzou asociácie.
 3. Asociácia vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
 4. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.


Návrat na Homepage