mini_pic_1.jpg


Ako sa stať členom

Členstvo je otvorené všetkým subjektom poskytujúcim jazykové vzdelávanie na území Slovenskej republiky, ktoré spĺňajú kritériá členstva bližšie špecifikované v stanovách asociácie. Podmienkou členstva je úspešné absolvovanie inšpekcie zameranej na hodnotenie kvality vzdelávania, odborného a technického zabezpečenia výučby a kvalifikovanosti lektorského tímu a vedenia.
viac »

mini_pic_2.jpg


Výhody členstva

Patriť medzi najkvalitnejších dodávateľov prináša veľa reálnych výhod. Avšak taktiež zodpovednosti – najmä voči klientom. Ak sa akákoľvek jazyková škola rozhodne požiadať o členstvo a prejde inšpekciou, získa najmä status kvalitnej inštitúcie, ktorá dokáže 100%-ne plniť požiadavky a očakávania svojich klientov.
viac »

LOGO PROLAND CAP.png


Our project ProlantCap enhances the professional development of foreign language teachers and trainers. It´s goal is to create a structured career path for foreign language teachers and trainers, who are not within the traditional educational environment and to develop 2 industry specific language training programmes (one for the automotive industry and one for tourism), using CLIL methodology.
viac »

 

Podmienky členstva

Členom asociácie sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky definované v stanovách asociácie.

Podmienky členstva sú:

 • Internetová stránka obsahujúca kontaktné údaje, informácie o rozsahu a charaktere vyučovania a súlad uvedených informácií s realitou
 • Minimálny počet 5000 odučených vyučovacích hodín za posledných 12 mesiacov
 • Vypracovaný systém priebežnej vnútornej kontroly kvality vyučovacieho procesu (hospitácie učiteľov, spätná väzba)
 • Vypracovaný systém vzdelávania lektorov, ktoré zodpovedá veľkosti školy (semináre, workshopy, konferencie a iné formy vzdelávania)
 • Systém definovaných jazykových úrovní podľa SERR a rozdeľovací test v súlade s úrovňami
 • Knižnica a zázemie pre prácu lektorov primeranej veľkosti
 • Minimálne 75% celkovo odučených hodín kvalifikovanými lektormi za posledných 12 mesiacov
 • Pod kvalifikáciou rozumieme:

  - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z príslušného jazyka na pedagogických fakultách a filozofických fakultách, na katedrách jazykov univerzít, prípadne

  - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie všeobecnej alebo odbornej štátnej jazykovej skúšky, alebo medzinárodného certifikátu na úrovni C1 podľa SERR a ukončené pedagogické minimum, prípadne

  - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a osvedčenie o zložení všeobecnej alebo odbornej štátnej jazykovej skúšky z príslušného jazyka, alebo medzinárodného certifikátu na úrovni C1 podľa SERR, prípadne

  - 3 roky praxe v odbore a certifikát uznaný asociáciou (CertTESOL, DipTESOL, CELTA, DELTA , IHC a iné)

 • Akademické vedenie je garantované osobou, ktorá spĺňa kvalifikačné kritéria a má minimálne 5 rokov praxe v odbore

Tieto informácie sú overené formou inšpekcie priamo v jazykovej škole.

Inšpekcia

Cieľom inšpekcie je overiť si, či škola spĺňa podmienky členstva. Splnenie požiadaviek by malo byť zdokumentované a inšpektormi overené.

Škola by mala byť schopná preukázať existenciu pravidiel, ktoré sa realizujú v rámci rôznych procesov na pôde školy.

Spôsob dokumentácie závisí od školy musí byť preukázateľný.

Škola má právo odstrániť z dokumentu informácie, ktoré majú dôverný charakter (mená zákazníkov, osobné údaje), nesmie tým však byť narušená preukázateľnosť informácií.

Inšpektori sú povinní rešpektovať Kódex inšpektora (patrí sem zásada zachovania mlčanlivosti o získaných informáciách).

Predmetom inšpekcie nesmie byť zisťovanie dát, ktoré nesúvisia s overovaním informácií. Ide o dôverné osobné údaje a údaje o zmluvných a obchodných vzťahoch medzi školou a lektormi, medzi školou a klientmi.


Návrat na Homepage