mini_pic_1.jpg


Ako sa stať členom

Členstvo je otvorené všetkým subjektom poskytujúcim jazykové vzdelávanie na území Slovenskej republiky, ktoré spĺňajú kritériá členstva bližšie špecifikované v stanovách asociácie. Podmienkou členstva je úspešné absolvovanie inšpekcie zameranej na hodnotenie kvality vzdelávania, odborného a technického zabezpečenia výučby a kvalifikovanosti lektorského tímu a vedenia.
viac »

mini_pic_2.jpg


Výhody členstva

Patriť medzi najkvalitnejších dodávateľov prináša veľa reálnych výhod. Avšak taktiež zodpovednosti – najmä voči klientom. Ak sa akákoľvek jazyková škola rozhodne požiadať o členstvo a prejde inšpekciou, získa najmä status kvalitnej inštitúcie, ktorá dokáže 100%-ne plniť požiadavky a očakávania svojich klientov.
viac »

LOGO PROLAND CAP.png


Our project ProlantCap enhances the professional development of foreign language teachers and trainers. It´s goal is to create a structured career path for foreign language teachers and trainers, who are not within the traditional educational environment and to develop 2 industry specific language training programmes (one for the automotive industry and one for tourism), using CLIL methodology.
viac »

 


Orgány

Asociácia jazykových škôl Slovenskej republiky je neziskovou organizáciou registrovanou na území SR. Podľa právnych noriem je jej organizačná štruktúra vymedzená nasledovne:

 Predstavenstvo:

 Predsedníčka predstavenstva:    

Klaudia

Klaudia Bednárová (THE BRIDGE). Absolvovala Pedagogickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, odbor anglický jazyk a literatúra - pedagogika. Od roku 2000 pracovala ako lektorka anglického jazyka v jazykovej škole LINGUA, kde sa spolupodieľala na vytváraní študijných programov a ich implementácii v praxi. V rokoch 2004-2008 pracovala ako koordinátorka dobrovoľníkov pre Greenpeace Slovensko, kde viedla aj vzdelávací program v krajinách strednej a východnej Európy.V roku 2009 založila anglické jazykové centrum The Bridge. 

Členovia predstavenstva:

Tom

Tomáš Török (EMPIRE). Vyštudoval Ekonomickú Univerzitu v Bratislave, odbor personálny manažment. V roku 2004 sa stal spoluzakladateľom spoločnosti EMPIRE a v roku 2005 jej riaditeľom.

Tolik_final

Anatolij Vdovičenko (EKU). Absolvoval Univerzitu Friedricha Schillera v Jene (Nemecko) v odbore germanistika. Pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na jazykových katedrách SPU a FF UKF v Nitre (špecializácia na morfológiu NJ a hospodársky jazyk). Je spoluzakladateľom a riaditeľom E – KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre. V inštitúte vedie Skúškové centrum Goetheho inštitútu (od r. 1995) a je predsedom komisie pre štátne jazykové skúšky. Venuje sa problematike medzinárodného testovania z nemeckého jazyka. Je zaradený do viacerých pracovných tímov v oblasti európskych jazykových projektov. Pôsobí aj ako prekladateľ – znalec z nemeckého jazyka.

Fotky_Gabika_small_final

Gabriela Ondušová (INTERNATIONAL HOUSE BRATISLAVA). Absolvovala PF v Nitre. Od roku 2001 pracovala ako riaditeľka sekcie pre moderné jazyky pre The Caledonian School. Vedie skúškové centrum pre medzinárodné skúšky ECL. V roku 2009 iniciovala založenie Asociácie jazykových škôl. V roku 2010 sa stala spolumajiteľkou školy International House Bratislava, kde pôsobí vo funkcii riaditeľky sekcie moderných jazykov.  Dozorná rada:

Členovia dozornej rady:

Miloslav_Repka

Miloslav Repka (PLUS ACADEMIA). Vyštudoval fakultu elektrotechniky a informatiky STU Bratislava. Pôsobí v podnikateľskej sfére od roku 1997. Je spoluzakladateľom jazykovej školy PLUS Academia (1998), ktorej výkonným riaditeľom sa stal v roku 2004.