mini_pic_1.jpg


Ako sa stať členom

Členstvo je otvorené všetkým subjektom poskytujúcim jazykové vzdelávanie na území Slovenskej republiky, ktoré spĺňajú kritériá členstva bližšie špecifikované v stanovách asociácie. Podmienkou členstva je úspešné absolvovanie inšpekcie zameranej na hodnotenie kvality vzdelávania, odborného a technického zabezpečenia výučby a kvalifikovanosti lektorského tímu a vedenia.
viac »

mini_pic_2.jpg


Výhody členstva

Patriť medzi najkvalitnejších dodávateľov prináša veľa reálnych výhod. Avšak taktiež zodpovednosti – najmä voči klientom. Ak sa akákoľvek jazyková škola rozhodne požiadať o členstvo a prejde inšpekciou, získa najmä status kvalitnej inštitúcie, ktorá dokáže 100%-ne plniť požiadavky a očakávania svojich klientov.
viac »

LOGO PROLAND CAP.png


Our project ProlantCap enhances the professional development of foreign language teachers and trainers. It´s goal is to create a structured career path for foreign language teachers and trainers, who are not within the traditional educational environment and to develop 2 industry specific language training programmes (one for the automotive industry and one for tourism), using CLIL methodology.
viac »

 

O nás

Asociácia jazykových škôl Slovenskej republiky je občianske združenie, založené v roku 2010 z iniciatívy jazykových škôl, ktorým záleží na kvalite a profesionalite v neformálnom jazykovom vzdelávaní. Naším cieľom je:

  • poskytovanie kvalitného jazykového vzdelania
  • kultivácia jazykového odvetvia na našom trhu
  • nastavenie štandardnej kvality, ktorá zodpovedá situácii v Slovenskej republike a je v súlade s vývojom v ostatných európskych krajinách


Naše všeobecné ciele:

  • Informovať verejnosť o systéme vyučovania, o medzinárodných skúškach, o nových trendoch
  • Vzdelanie odbornej verejnosti v oblasti jazykového vyučovania
  • Výmena skúseností so zahraničnými subjektami, ktoré pôsobia v odbore vyučovania jazykov
  • Pripomienkovanie legislatívy, ktorá sa týka jazykového vzdelávania v SR
  • Komunikácia s médiami Kontrola kvality vyučovania, lektorského tímu a zázemia členov asociácie
  • Dodržiavanie profesionálnej etiky