mini_pic_1.jpg


Ako sa stať členom

Členstvo je otvorené všetkým subjektom poskytujúcim jazykové vzdelávanie na území Slovenskej republiky, ktoré spĺňajú kritériá členstva bližšie špecifikované v stanovách asociácie. Podmienkou členstva je úspešné absolvovanie inšpekcie zameranej na hodnotenie kvality vzdelávania, odborného a technického zabezpečenia výučby a kvalifikovanosti lektorského tímu a vedenia.
viac »

mini_pic_2.jpg


Výhody členstva

Patriť medzi najkvalitnejších dodávateľov prináša veľa reálnych výhod. Avšak taktiež zodpovednosti – najmä voči klientom. Ak sa akákoľvek jazyková škola rozhodne požiadať o členstvo a prejde inšpekciou, získa najmä status kvalitnej inštitúcie, ktorá dokáže 100%-ne plniť požiadavky a očakávania svojich klientov.
viac »

LOGO PROLAND CAP.png


Our project ProlantCap enhances the professional development of foreign language teachers and trainers. It´s goal is to create a structured career path for foreign language teachers and trainers, who are not within the traditional educational environment and to develop 2 industry specific language training programmes (one for the automotive industry and one for tourism), using CLIL methodology.
viac »

 

ASOCIÁCIA JAZYKOVÝCH ŠKOL SLOVENSKEJ REPUBLIKY (AJŠ SR)

ETICKÝ KÓDEX

Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Etický kódex vydáva Asociácia jazykových škôl Slovenskej republiky v súlade so schválenými stanovami. Účelom Etického kódexu je napomôcť tomu, aby jazykové školy spĺňali etické hľadiská.
 2. Etický kódex AJŠ SR vychádza z etických princípov zodpovednosti, čestnosti, rešpektovania ľudskej dôstojnosti a tolerancie.

Článok 2
PÔSOBNOSŤ KÓDEXU

 1. Členovia AJŠ SR akceptujú Etický kódex a zaväzujú sa, že budú vo svojej činnosti prihliadať na ustanovenia kódexu.
 2. Etický kódex upravuje požiadavky nad rámec právnej regulácie Slovenskej republiky, ktorá je primárne záväzná.

Článok 3
ETICKÝ KÓDEX

 1. Dobrovoľnosť a spoločné hodnoty: Všetky subjekty v Asociácii jazykových škôl SR sú združené na základe ich slobodnej vôle a zdieľajú spoločné hodnoty, pričom nosnou z nich je etické poskytovanie kvalitných jazykových kurzov.
 2. Práca s informáciami: Každá členská jazyková škola sa pri spoločnom smerovaní odvetvia dostáva k informáciam o svojich konkurentoch. Tieto informácie nie sú nikdy zneužité na vytváranie konkurenčnej výhody a prospechárstva ktoroukoľvek školou a prirodzene je dodržiavaná mlčanlivosť zo strany všetkých subjektov.
 3. Poskytovanie kvalitného vzdelávania: Služby, ktoré sú ponúkané (vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov), sú poskytované s odbornou starostlivosťou, metodickým prístupom a na takej kvalitatívnej úrovni, ktorá zabezpečí progres každého študenta.
 4. Tolerancia voči odlišnostiam: Každá jazyková škola má slobodné právo aplikovať akýkoľvek typ metódy, ktorej funkčnosť je preukázateľná a nie je mienená ako rýchly nástroj získania klientov. Členské jazykové školy plne tolerujú rozličnosť prístupov k výučbe cudzieho jazyka.
 5. Združovanie kvalitných lektorov: Lektori pracujúci pre členské jazykové školy sú vyberaní na základe odborných a praktických zručností, ich skúsenosti sú pravdivé a preukázateľné. Všetci lektori prechádzajú metodickým tréningom a sú pedagogicky vedení zo strany manažmentu školy.
 6. Čestnosť a transparentnosť inšpekcie: Každá členská škola je povinná prechádzať pravidelnou inšpekciou zo strany asociácie. Táto inšpekcia je nestranná, transparentná a jej výsledky sú objektívne. V prípade člena, ktorý po inšpekcii nesplní podmienky pre vstup do asociácie, sú všetky získané informácie uchované iba pre potreby asociácie a podliehajú mlčanlivosti.
 7. Zákaz diskriminácie: Každá inštitúcia, ktorá prejaví záujem o vstup do Asociácie jazykových škôl SR, bude posudzovaná objektívne, bez ohľadu na lokalitu, veľkosť, metódu, pôvod, národnosť, alebo pohlavie lektorov a manažmentu.
 8. Etika podnikania: Všetky subjekty v asociácii sú zároveň aj konkurenčnými subjektmi. Z toho dôvodu sa pri spoločnom podnikaní zaväzujú dodržiavať základné pravidlá a etiku podnikania.

Článok 4
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Schválené členskou schôdzou v Bratislave.


Návrat na Homepage